Veiligheid

VEILIGHEID / GEZONDHEID EN MILIEU

Arbobeleidsverklaring

De directie van AVOKOENEN Bouwbedrijven is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Het creëren en handhaven van veilige en milieu verantwoorde arbeidsomstandigheden zijn vaste onderdelen van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGWM-beleid van AVOKOENEN Bouwbedrijven is erop gericht persoonlijk letsel, branden, materiële schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te voorkomen.

Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige manier opereren zodat de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, ingeleende krachten, opdrachtgevers, onderaannemers, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s.

Er zal voor gezorgd worden dat de overheidsregels strikt worden nageleefd en er zal naar een continue verbetering gestreefd worden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Binnen het bedrijf wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels en afspraken met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. Om dit te bereiken zullen er door AVOKOENEN Bouwbedrijven middelen ter beschikking gesteld worden en instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven worden.

De directie van AVOKOENEN Bouwbedrijven zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de opgedane ervaring en aan de hand van de opgedane ervaring haar beleid minimaal eens per drie jaar bijstellen en implementeren, mits dit van toepassing blijkt te zijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijk beleid met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid, welzijn en Milieu door een ieder op zijn niveau uitgewerkt en onderhouden zal worden.

Het beleid zal jaarlijks worden besproken tijdens een VGM-voorlichting en –instructie bijeenkomst.

AVOKOENEN Bouwbedrijven
Wim Koopmanschap en Marco Hilferink

VCA Certificaat